Hans J. Baagøe

Hans J. Baagøe

Lektor emeritus

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Forskning
  Bred ekspertise indenfor mammalogi. Hovedforskningsområdet er flagermusenes biodiversitet indenfor rammerne af et stort projekt med titlen: "Analyse og sammenligning af insektædende flagermusfaunaer hvad angår diversitet i vingemorfologi, sonar, flugtstilarter, og habitatvalg inklusive faunistiske studier og detailstudier af enkelte arter" med anvendelse af ultralydsdetektorer, multiflashfotografering mm. til feltstudier i forskellige dele af Europa og et enkelt område i Afrika. Resultater af det faunistiske arbejde har været et dansk flagermusatlas: "Danish bats 2001: Atlas and analysis of distribution, occurrence and abundance", samt kapitler i Dansk Pattedyratlas (2007) hvor stort set alle danske 10x10 km UTM kvadrater er gennemlyttet med detektorer. Andre resultater har omfattet studier af jagthabitater og dagkvarterer (kolonier) i bygninger brugt i diverse vejledninger vedrørende flagermusforvaltning. Med Prof. Ingemar Ahlén, Sweden studier vedr. identifikation af samtlige europæiske flagermusarter ved brug af højkvalitets -ultralydsdetektorer resulterende i et antal publikationer, publicerede eller under forberedelse. Sammen med T. Secher Jensen ansvarlig for Projekt Dansk Pattedyratlas 2000-2004 (sponsoreret af Aage V. Jensens Fonde). Baagøe og Jensen har været redaktører af Dansk Pattedyratlas som udkom i maj 2007. Forårene 2003 og 2009 sammen med H. J. Degn studier af flagermusene i Daugbjerg og Mønsted Kalkgruber med brug af fangster med harpefælder under flagermusenes udflyvningsperiode (efter vinterdvalen) med bestandsestimater 2005 -10 NOVANA-overvågning for Danmarks Miljøundersøgelser af danske flagermusarter på 156 artsrige lokaliteter med ultralydsdetektorer efter "Site Species Richness Metoden" (Ahlén og Baagøe 1999). Desuden i diverse andre forskningsprojekter vedr. pattedyr.  Undervisnings- og vejledningsområder

  Danmarks Fauna - Hvirveldyr.

  Enkelte gæsteforelæsninger på andre universiteter.  Hvert år en række flagermusekskursioner for offentligheden eller institutioner. Har igennem tiderne vejledt en meget lang række af specialestuderende. Netop nu ingen speciale -eller bachelorstuderende.

  Interesseområder


  Øvrige hverv

  Medlem af IUCN's Chiroptera Specialist Group. Medlem af bestyrelsen for WWF- Danmark (Verdensnaturfonden), samt WWFs Naturvidenskabelige udvalg WWFs. Medlem af Danmarks Naturfredningsforenings naturfaglige udvalg. Medlem af en række styringsgrupper vedr. pattedyrprojekter og rådgiver vedr. pattedyr (især flagermus) for forskellige institutioner.

  Aktuel forskning

   

  • Deltager i et Spansk/Baskisk project med titlen: Vertebrate predation by temperate bats: ecological and behavioural clues for a trophic shift.
     
  • Udarbejdelse af en netbaseret "Guide to field identification of European bats" (I. Ahlén, Uppsala) baseret på vor mangeårige forskning af de europæiske flagermusarters ultralydsskrig.
     
  • Test af "Site Species Richness Metoden" (Ahlén og Baagøe 1999) ved feltundersøgelser af artsrigdommen af flagermus på udvalgte danske lokaliteter (NOVANA-overvågning 2005-10 for Danmarks Miljøundersøgelser).
     
  • Analyser og sammenstilling af store mængder feltdata vedr flugtmønstre hos de europæiske flagermusarter (lydoptagelser og kvantificeringer af flugtadfærd).

  • Vingemorfologiske studier, flagermus. Samlingsbaseret.

    

  ID: 7300