Typer af undervisningstilbud

Film og fortælling Værksted Genstandsbaseret undervisning Foredrag DNA-Lab
Børnehaver

X

X

Indskoling X X X
Mellemtrin X
Udskoling X X
Gymnasium X X X

Film og fortælling

Film og fortællinger finder sted den lille biograf, som ligger i udstillingen på Zoologisk Museum. Det betyder, at I ikke er i et separat lokale, men tæt på udstillingens mange genstande. Film og fortællinger er målrettet de ældste børnehavebørn og de mindste skolebørn, og er karakteriseret ved, at der altid er en narrativ ramme, efterfulgt af en aktivitet med autentiske genstande. Film og fortællinger har klare faglige mål og pointer, men formen har fokus på at vække børnenes nysgerrighed og videbegærlighed gennem fortællinger de kan identificere sig med og spændende genstande, de kan røre ved og tale med underviseren om.  

Værksted

Botanisk Værksted ligger i Botanisk Have. Værkstedet er målrettet de ældste børnehavebørn og de mindste skolebørn og er karakteriseret ved at have fokus på gartnerfaglige og håndværksmæssige færdigheder. Botanisk værksted er lukket i 2017 pga. anlægsarbejde i Botanisk Have. Der vil tidligst blive åbnet for undervisning i værkstedet i foråret 2018. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret på hvornår værkstedet åbner igen.

Genstandsbaseret undervisning

Den genstandsbaserede undervisning er en central del af Skoletjenestens tilbud til skoler og gymnasier. Det er elevernes møde med genstande og præparater, som er i fokus. Eleverne beskriver genstande i naturvidenskabelige termer, de undersøger og måler på naturhistoriske genstande og de perspektiverer de konkrete genstande til større sammenhænge i naturen og naturvidenskaben. 

Genstandsbaseret undervisning bygger på praktisk elevarbejde i form af vejledte naturvidenskabelige undersøgelser (Guided inquery). Der er præcist formulerede faglige og metodemæssige mål. Målene skal støtte eleveres aktive tilegnelse af begreber og fænomener i dialog med underviseren og med hinanden. Genstandsbaseret undervisning er desuden karakteriseret ved at have et eller flere klart formulerede undersøgelsesspørgsmål. Svaret på undersøgelsesspørgmålet kræver, at eleverne undersøger genstandene og producerer naturvidenskabelige svar, i form af data. Undersøgelsen er rammesat og stilladseret for at museumsunderviseren har mulighed for diffentiere niveauer i undersøgelse, databehandling og perspektivering.

Foredrag

Skole- og gymnasietjensten tilbyder to typer af foredrag: Geoforedrag for udskolingselever og Grundstof for gymnasier. Begge foredragsrækker finder sted i Geologisk Museums smukke gamle auditorium

Geoforedrag gennemføres af en af museets undervisere. Der er fokus på at præsentere centrale geologiske begreber og fænomener på en letforståelig måde.
Foredragene ledsages af billeder, video eller simuleringer og eleverne skal undersøge geologisk materiale fra museets samlinger. Geoforedrag afholdes for op til 5 klasser ad gangen. Undervejs i foredraget vil eleverne få udleveret forskelligt geologisk materiale, som de skal undersøge i grupper på 4 elever. Foredragene er ikke dialogbaserede.

Grundstof er forskerforedrag med forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet og andre forskningsinstitutioner. Kernen i et grundstofarrangement er to til tre spændende foredrag, hvor eleverne introduceres til naturvidenskab gennem forskernes egne præsentationer af aktuel forskning. Målet med Grundstof er først og fremmest at formidle aktuelle naturvidenskabelige forskningsresultater, men lige så vigtigt at introducere eleverne for hvad forskining egentligt er, og at forskere kan se vidt forskellige ud og have vidt forskellige måder at formidle deres stof på. Undervejs i foredragene opforderes eleverne til at skrive spørgsmål til forskerne. Spørgsmålene indsamles af Grundstof-værten, som bruger elevernes spørgsmål i et 20-30 min. interview med forskerne. 

DNA-Lab

Skole- og gymnasietjenesten tilbyder heldagsundervising i DNAlab. DNAlab er Statens Naturhistoriske Museums undervisningslaboratorium for gymnasier. Eleverne arbejder med moderne molekylærbiologiske metoder og teknikker, og analyserer og fortolker selv deres resultater. Eleverne opfordres desuden til at sammenligne og perspektivere de anvendte undersøgelsesmetoder til andre metoder.

Undervisning i DNAlab er karakteriaseret ved at eleverne ikke kun følger en opskrift. Formålet er at få gymnasieeleverne endnu tættere på forskningen og helt ind i forskernes maskinrum. Eleverne er med til at udvikle metoder og indsamle og analysere prøver og data til brug i forskningen.