Evolution - Evolutionens byggesten

DER ER PT. LUKKET FOR YDERLIGERE BOOKINGER FOR 2019

  • Klassetrin Biologi B og C samt NV
  • Antal elever: 8 – 28
  • Varighed; 90 min. Der er ingen pause i forløbet
  • Form: Genstandsbaseret undervisning
  • Pris: Gratis, når der er betalt entre til Zoologisk Museum. Kr. 25,- pr elev, læreren er gratis
  • Adresse: Zoologisk Museum
  • Mødested: ’Naturhistorisk Laboratorium’

Beskrivelse og undersøgelsesspørgsmål

Hvordan og hvorfor kan der ske udvikling? Dyr af samme art ser ofte meget ens ud, men er de det?
Eleverne skal lave omhyggelige observationer af et selvvalgt dyr fra museets samling. Derefter skal eleverne gennemføre en sammenlignende undersøgelse af flere individer fra samme art. Data fra elevernes undersøgelse bearbejdes grafisk som bliver udgangspunkt for en diskussion af begreberne naturlig variation g selektion. Vi diskuterer også usikkerheder og mulige fejlkilder
Undervisningen afsluttes i Evolutionsudstillingen, hvor vi finder eksempler på variation og tilpasninger som eleverne skal perspektivere til begrebet selektion og artsdannelse.

Faglige begreber

Variation, selektion, evolution, naturvidenskabelig metode, observation, beskrivelse, undersøgelse, fejlkilder

Mål

Målet med undervisningen er, at eleverne kan gennemføre en systematisk undersøgelse og kan omsætte målinger af zoologisk materiale til en model. 
Målet er desuden, at eleverne kan relatere begrebet variation til det overordnede evolutionsbegreb.
Eleverne får kendskab til naturhistoriske museers samlinger og de forskningsområder naturhistoriske museer arbejder med.

Forventning

Du og din klasse kan forvente at møde en velforberedt og faglig dygtig museumsunderviser, som møder eleverne med forventning om fagligt engagement.
Vores forventning til dig som lærer, er at I kommer i god tid til museet, så undervisningen kan starte til tiden. Undervejs i undervisningen er vi afhængige af dit nære kendskab til eleverne: Ved gruppearbejde kan du med fordel have delt grupperne på forhånd, og vurdere hvor i rummet grupperne er bedst placeret. Når elevgrupperne arbejder selvstændigt med det praktiske arbejde, er det meget værdsat hvis du støtter de grupper, som du ved kan have behov for det.
Endelig vil vi også gerne opfordre dig til at gribe chancen for at observere din klasse – ofte ser man nye sider af eleverne, når de er i uvante rammer.

Forberedelse

Planlæg turen praktisk: Hvilke grupper skal eleverne arbejde i? Hvor og hvornår skal der spises frokost og er der andre opgaver på museet eleverne skal arbejde med?
Planlæg besøgets faglige mål. Klarlæg hvad formålet med besøget er. Lad evt. eleverne lave begrebskort eller mindmaps over deres forhåndsviden om evolution, variation, selektion inden I tager afsted og lad eleverne arbejde videre, når de kommer tilbage i klassen. Hver gruppe af elever tager fire arbejdsark med hjem: Arbejdsark 1 er en videnskabelig beskrivelse af et dyr, Arbejdsark to er en illustration af dyret, Arbejdsark 3 er datasæt fra undersøgelsen og arbejdsark 4 er en grafisk fremstilling af data.
Overvej hvordan turens skal efterbehandles. Kan de data I tager med hjem fra besøget være udgangspunkt for en rapport eller en elevpræsentation?

Før eller efter besøget på Zoologisk Museum kan I se filmen variation

DER ER PT. LUKKET FOR YDERLIGERE BOOKINGER FOR 2019