23. juni 2017

Statusrapport for alle arter i Danmark

BIODIVERSITET

Formålet med projektet Allearter.dk er at udarbejde en samlet oversigt over Danmarks dyr, planter, svampe m.v. samt deres systematiske tilhørsforhold. Resultaterne fra Allearter.dk er nu skrevet sammen i en statusrapport, der giver et samlet overblik over mangfoldigheden af arter i Danmark.

Orangestribet cikade Ommatidiotus dissimilis

Orangestribet cikade Ommatidiotus dissimilis Foto: Lars Skipper.

Den danske biodiversitet rummer velkendte artsgrupper som fugle, pattedyr og mosser, men den rummer også en lang række mere ukendte grupper, der ofte har pudsige navne såsom kradsere, pølseorme og mudderdrager. Artsgrupperne spænder vidt – fra de muslingelignende armfødder med blot én dansk art til tovinger (fluer og myg) med næsten 5.000 kendte danske arter.

- I dag er der registreret lidt over 35.000 danske arter på Allearter.dk. Det tal siger selvfølgelig en hel del om, hvor mange arter der findes i Danmark, men tallet giver os alligevel ikke det fulde billede af den danske biodiversitet, siger Lars Skipper, der er projektansvarlig for Allearter.dk. Han tilføjer:   

- Der findes fortsat flere tusinde arter i Danmark, som venter på at blive opdaget og registreret.

Foto: Lungegople Rhizostoma pulmo

Lungegople Rhizostoma pulmo Foto: Lars Skipper.

I dyreriget er det ikke mindst blandt insekterne – især fluer, myg og hvepse – at der er basis for at supplere artslisten væsentligt, men også blandt mider, forskellige grupper af orme og visse grupper af små krebsdyr er der et stort potentiale.

Svampene bliver der taget godt hånd om vha. svampeatlas.dk, men flere tusinde arter afventer stadig at blive fundet, og ingen kan på nuværende tidspunkt sige, hvor mange svampearter der findes i Danmark. Mht. planter er vi til gengæld næsten i mål. Her forventer man kun at tilføje nogle få nye arter.

Alene siden årtusindskiftet er der registreret ca. 2.000 nye arter. Eller sagt med andre ord: En ny art ca. hver tredje dag. Det ændrer desværre ikke ved det faktum, at en stor del af de danske arter er truet af især ødelæggelse af deres levesteder, og at mange arter optræder i langt lavere antal end tidligere.

Arter der (endnu) ikke er danske

Der er registreret mange hundrede arter i den danske natur, der af den ene eller den anden grund ikke bør regnes som danske.

Hugorm Vipera berus

Hugorm Vipera berus Foto: Lars Skipper.

- Det kan f.eks. være tilfældigt indslæbte insekter eller forvildede haveplanter, som ikke formår at opretholde en bestand i naturen, sige Lars Skipper.

Hertil kommer en lang række arter, der ligger og lurer lige rundt om hjørnet, og som sikkert vil dukke op inden for en kort årrække. bl.a. som resultat af klimaændringer og øget introduktion i form af indførte og indslæbte arter.


Statusrapporten

Rapporten består af hhv. en generel del og en gennemgang af de ca. 100 artsgrupper.

I den første del uddybes de problemstillinger, der knytter sig til projektet.

I den anden del gives en kort gennemgang af samtlige artsgrupper med angivelse af bl.a. antal kendte arter, antal nye arter siden år 2000, et bud på forventelige arter samt en oversigt over tidligere publicerede artslister m.v.

Rapporten kan downloades her

Websites:

allearter.dk

allearter-databasen.dk

Emner