20. december 2016

Ny bog: DANMARKS PATTEDYR fra Istid til Nutid

130.000 ÅR

Med udgivelsen af bogen DANMARKS PATTEDYR fra Istid til Nutid sætter Statens Naturhistoriske Museum fokus på de naturlige klima- og miljøændringer, der har præget udviklingen af den danske natur – og specielt den danske pattedyrfauna – gennem 130.000 år, fra slutningen af forrige mellemistid, gennem sidste istid og frem til nutiden.

Et sted i Danmark for mellem 45.000 og 25.000 år siden. Mellem Weichsel. Isranden ligger nogle hundrede kilometer længere mod nord og øst, og den nordeuropæiske mammutsteppe har bredt sig over det danske område. Akvarel af Carl Christian Tofte.

Et sted i Danmark for mellem 45.000 og 25.000 år siden. Mellem Weichsel. Isranden ligger nogle hundrede kilometer længere mod nord og øst, og den nordeuropæiske mammutsteppe har bredt sig over det danske område. Akvarel af Carl Christian Tofte.

DANMARKS PATTEDYR fra Istid til Nutid er skrevet af lektor emeritus, dr. scient. Kim Aaris-Sørensen, der i årene 1980 – 2011 havde ansvaret for museets samlinger og udgravninger af danske forhistoriske dyr.

Bogen bygger på en national skat af forhistoriske knoglefund, der er indsamlet fra hele landet gennem de sidste 200 år, og som opbevares på Statens Naturhistoriske Museum. De danske fund sættes ind i en større europæisk sammenhæng gennem inddragelse af særlige vigtige fund fra vore nabolande.

Tid, fund, fauna og arter

Bogen består af fire kapitler.

I første kapitel, Tiden, præsenteres de mest markante ændringer i klima, vegetation, land, hav og is, der har fundet sted igennem perioden. Også menneskets første opdukken og efterfølgende kulturer sættes ind i den samlede kronologi, og hermed er en række scener sat, hvorpå pattedyrenes historie kan fortælles.

Bjørneskelet fundet i forbindelse med tørvegravning i Dyrehøjgårds Mose på Røsnæs i 1942. Foto af Geert Brovad

Bjørneskelet fundet i forbindelse med tørvegravning i Dyrehøjgårds Mose på Røsnæs i 1942. Foto af Geert Brovad

I andet kapitel, Fundene og finderne, præsenteres de fund, som hele bogen bygger på, sammen med finderne, som udgør en broget skare af landmænd, tørvearbejdere, fiskere, truckførere, entreprenører, grusgravsarbejdere og mange andre.  Gennem udvalgte fundhistorier omtales så mange forskellige pattedyr som muligt sammen med de mest almindeligt anvendte metoder, der knytter sig til opdagelsen, udgravningen og den senere tolkning af fundene.

I tredje kapitel skrives selve Faunahistorien – dels oversigtligt i skemaer og diagrammer og dels i form af en række beskrivende tidsbilleder. Endelig sluttes der af i fjerde og sidste kapitel, Arterne, med en fremlæggelse af alle de data, der ligger til grund for faunahistorien, ved en systematisk gennemgang af alle de 77 land- og havpattedyr, der har været, eller stadig er, naturligt hjemmehørende i området.

Kranie af elgtyr udgravet i Kildeskoven i Gentofte i 1935. Kraniet og resten af dyrets skelet blev under dramatiske omstændigheder hentet op fra bunden af en 6 meter dyb skakt. Her er det fotograferet i Zoologisk Museums udstillinger, hvor man af praktiske grunde har måttet anbringe det i et knapt så dybt hul. Foto: Geert Brovad.

Kranie af elgtyr udgravet i Kildeskoven i Gentofte i 1935. Kraniet og resten af dyrets skelet blev under dramatiske omstændigheder hentet op fra bunden af en 6 meter dyb skakt. Her er det fotograferet i Zoologisk Museums udstillinger, hvor man af praktiske grunde har måttet anbringe det i et knapt så dybt hul. Foto: Geert Brovad.

Smukke illustrationer

Bogen er gennemillustreret af Carl Christian Tofte, som arbejder på internationalt niveau med illustrationer af fugle, dyr, natur og rekonstruktion. Syv scenarier, udført i tæt samarbejde med forfatteren, rekonstruerer på smukkeste vis markant forskellige miljøer fordelt indenfor de sidste 50.000 år. Scenarierne er udført som akvarelmalerier, ligesom afbildninger af en lang række enkeltstående pattedyrarter, men også blyantskitser indgår.

Naturlige klimaændringer

Der er i dag en berettiget bekymring for fremtidens klimaudvikling, og det er næppe mere et spørgsmål om ”hvorvidt” men snarere ”i hvor høj grad”, de menneskelige aktiviteter influerer på klimaet. Bogen gør imidlertid samtidig opmærksom på, at naturlige globale klimaændringer er et almindeligt og hyppigt forekommende fænomen – således har klimaet alene de sidste 2,5 mio. år skiftet fra koldt til varmt ca. 100 gange. Det er derfor nu mere end nogensinde vigtigt at kunne skelne mellem naturskabte og menneskeskabte miljøændringer, og på den baggrund kan det være uhyre interessant at følge dynamikken i den danske pattedyrfauna gennem de sidste 130.000 år.

Bogen henvender sig til alle, der er alment interesseret i vort lands forhistorie, men den kan også tjene som et vigtigt redskab i forbindelse med tilrettelæggelsen af en moderne og fremtidig naturforvaltning.

Kontakt:

Kim Aaris-Sørensen
Lektor emeritus
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Mail: kaaris@snm.ku.dk
Mobil: 26 14 15 75


 

Emner