27. januar 2011

De danske pattedyrs historie fra istid til nutid

Lektor, ph.d. Kim Aaris-Sørensen præsenterer i sin doktordisputats for første gang en samlet oversigt og analyse af den danske pattedyrfaunas udvikling gennem de sidste 115.000 år.

Tirsdag d. 1. februar forsvarer lektor, ph.d. Kim Aaris-Sørensen sin doktordisputats ved Det Naturvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet. Disputatsen bærer titlen "Diversity and dynamics of the mammalian fauna in Denmark throughout the last glacial-interglacial cycle, 115-0 kyr BP", og den præsenterer for første gang en samlet oversigt og analyse af den danske pattedyrfaunas udvikling gennem de sidste 115.000 år. Ændringer i artsrigdom og artssammensætning samt ændringer i dyrenes udbredelse i tid og rum følges op gennem den sidste istid og videre ind i den nuværende mellemistid helt frem til i dag.

Kim Aaris-Sørensen har siden 1980 været ansvarlig for de kvartærzoologiske samlinger ved Zoologisk Museum (nu del af Statens Naturhistoriske Museum). Det er denne enorme samling af skeletter og knoglerester af for-historiske pattedyr fundet i jorden i Danmark gennem de sidste 150 år, der danner basis for analyserne. I alt 77 pattedyrarter fra såvel land som hav er undersøgt - fra mammutter til dværgmus og fra grønlandshvaler til delfiner. 

Markante klimasvingninger fører i den undersøgte periode til dramatiske ændringer i land-, hav-, is- og vegetationsforhold i Danmark og det øvrige Nordeuropa. Hvordan klarer pattedyrene disse naturskabte begivenheder, og hvornår kommer mennesket ind i billedet, og hvilken betydning får det?

Disputatsen viser, hvordan klimasvingningerne, gennem 100.000 års istid, styrer gentagne kolonisationer og senere ekstinktioner af f. eks. mammut, uldhåret næsehorn, moskusokse, rensdyr, vildhest og steppe bison og i havet af f.eks. isbjørn, hvalros, ringsæl, hvidhval og grønlandshval.

Overgangen til vores egen mellemistid markeres af en betydelig temperaturstigning for omkring 15.000 år siden, og med den begynder en nykolonisering af landet. Hos landpattedyrene ses en dramatisk stigning i artsrigdom mellem 15.000 og 11.000 år før nu, efterfulgt af et fald mod et mere moderat niveau mellem 11.000 og 9.000 år før nu, og herefter af en ‘steady-state' gennem de sidste 9.000 år med en gennemsnitlig artsrigdom på ca. 30 (flagermus ikke medregnet).

Undersøgelsen viser, at diversiteten blev reguleret af to modsatrettede processer, kolonisationer og ekstinktioner, som også forårsagede store ændringer i artssammensætningen. Der kan således konstateres fauna-udskiftninger på 60-90 % i løbet af de første 4.000 år og på 4-20 % i løbet af de sidste 6.000 år. Det kan samtidig ses, at det totale antal arter, der har optrådt i Danmark er 53, og at kun én art, ulven, har været til stede kontinuerligt gennem samtlige undersøgte årtusinder.

Disputatsen klarlægger de biologiske mekanismer, der kontrollerer spredningen, ekstinktionerne og de regionale forskelle, der kan observeres. Den diskuterer tillige betydningen af de store havstigninger for ca. 8000 år siden, som omskabte Danmark til et ørige, og de menneskeskabte ændringer af landskabet, der fulgte med landbrugets indførelse for ca. 6000 år siden.

Eksemplarer af afhandlingen kan fås ved henvendelse til Statens Naturhistoriske Museum (kaaris@snm.ku.dk) så længe oplag haves. Indstillingen fra bedømmelsesudvalget kan fås ved henvendelse til Det naturvidenskabelige Fakultet (gin@science.ku.dk).


Tid: Tirsdag 1. februar 2011 kl. 14.00

Sted:
Geologisk Museums Auditorium,
Øster Voldgade 5-7, 1350 København K

Titel på disputats: Diversity and dynamics of the mammalian fauna in Denmark throughout the last glacial-interglacial cycle, 115-0 kyr BP

Officielle opponenter:
Professor, Dr. Wighart von Koenigswald (Bonn) og
Dr. Derek Yalden (Manchester)

Kontakt: Lektor, Ph.d. Kim Aaris-Sørensen, Statens Naturhistoriske Museum,
tlf.: 35 32 10 88, mobil: 26 14 15 75, mail: kaaris@snm.ku.dk