1. november 2010

Ny eksotisk fisk truer de indre danske farvande

Sortmundet kutling 

Den invasive fisk, sortmundet kutling, der oprindelig stammer fra Sortehavs-området, breder sig nu med stor hast i de indre danske farvande. Biolog og fiskespecialist Henrik Carl fra Statens Naturhi-storiske Museum ser med stor bekymring på kutlingens fremmarch. Den ubudne gæst, der nu skal tælles i mange tusinder, har i år haft negative konsekvenser for rejefiskeriet og kan måske på sigt for-trænge andre småfisk langs kysterne.

 

Det første eksemplar af den sortmundede kutling blev fanget ved Bornholm i 2008, og siden har den eksoti-ske fisk, der stammer fra Sortehavs-området, bredt sig nærmest eksplosivt i de indre danske farvande. I for-året blev der fanget hundredvis ved Sydlolland, og fiskerne fra Bornholm har også meldt om jævnlige fang-ster sommeren igennem. Værst står det til ved Guldborgsund, hvor arten er en af de mest talrige fisk på lavt vand og nu fanges i tonsvis. Mindre forekomster er desuden rapporteret fra andre dele af vore farvande, og sidst i oktober blev kutlingen, der også kan leve i ferskvand, fundet i Sørup Å på Falster.

"Det er en foruroligende udvikling, vi er vidne til. Selvom vi endnu ikke præcis ved, hvilke konsekvenser den sortmundede kutling kommer til at få for vores natur, så er det givet, at en så talrig art vil få en økolo-gisk betydning, fortæller Henrik Carl og tilføjer, "vi frygter, at den udkonkurrerer andre småfisk langs ky-sterne og skader rejebestanden, og hvis den for alvor spreder sig i åerne, kan den muligvis også gøre skade på fx ørredbestandene". Henrik Carl understreger, at han og andre forskere fra projektet 'Atlas over danske saltvandsfisk' (www.fiskealtas.dk) følger udviklingen nøje, og at de i øjeblikket er i fuld gang med at ind-samle sortmundede kutlinger fra alle dele af landet for at undersøge artens fødebiologi. For selvom man næppe kan gøre noget for at bremse artens fremmarch i Danmark, er det alligevel vigtigt at undersøge, hvil-ke konsekvenser fisken har, fortæller Henrik Carl.

Fiskeatlasset er meget interesseret i at høre fra alle, der fanger sortmundede kutlinger. Læs mere om den sortmundede kutling på http://fiskeatlas.dk

Yderligere information fås hos fiskespecialist Henrik Carl, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet tlf.: 35 32 11 24 - mobil: 28 75 11 24

Fotos: Henrik Carl. De vedhæftede billeder kan bruges vederlagsfrit i forbindelse med omtale af denne pres-semeddelelse og Fiskeatlasset generelt. Supplerende fotos og fotos i højere oplysning kan rekvireres.